malebambino.pl

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do podstawy programowej. Według nowej postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.  

 

W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest zapis, że pobyt dzieci w przedszkolu jest podzielony:
• co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)

• co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze, porządkowe itd.)

• co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedną piątą) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego.
• pozostały czas przeznacza się odpowiednio do potrzeb, na realizację:
a) dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne)
b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej
c) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA


6:30 – 8:45
Własna aktywność dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań, indywidualne lub grupowe wspomaganie rozwoju dziecka, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy ruchowe.

8:45 – 9:00
Czynności higieniczne i samoobsługowe. Przygotowanie do śniadania
 

9:00 – 9:30
Śniadanie. Realizacja zadań programowych w tym zakresie.

9:30 – 11:00
Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dzieci prowadzonych według planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla grup wiekowych w oparciu o podstawę programową.

11:00 – 11:15
Drugie Śniadanie

11:15 – 12:45
Zabawy swobodne w sali lub na powietrzu, zabawy inicjowane przez nauczyciela.
Zajęcia dodatkowe.

12:45 – 13:00
Czynności higieniczne i samoobsługowe. Przygotowanie do obiadu.

13:00 – 13:30
Obiad. Realizacja zadań w tym zakresie.

13:30 – 14:00
Relaksacja, dzieci młodsze leżakowanie.

14:00 – 15:00
Kontynuacja zadań edukacyjnych, warsztatów, zabawy swobodne.


15:00 – 15:15
Podwieczorek.

15:15 – 17:00
Zabawy według inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym.

 

 

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.
"Cuando el ni
ño ríe, el mundo ríe también."
"When a kid laughs, the world laughs."

Rekrutacja:
Dyrektor Przedszkola
Beata Nowak

+48 697 024 094 e-mail: malebambino@gmail.com

 

Adres:

ul.Podchorążych 38
42-202 Częstochowa

 

PRZEDSZKOLE
JĘZYKOWO - ARTYSTYCZNE

Pierwsze w Częstochowie przedszkole z nauką języka hiszpańskiego.

 Powered by: www.cdx.pl